[heading text=”Ako získate ponuku?” tag=”h2″ align=”center”][processb number=”1.” title=”Vyplňte základné informácie”]Vyberte z možností Založenie alebo Zmena poistenia a doplňte základne informácie.[/processb][processb number=”2.” title=”Vaše údaje spracujeme”]Údaje spracujeme, všetko pripravíme a pošleme Vám do e-mailu potrebné detailné informácie.[/processb][processb number=”3.” title=”Rýchlo a bezpečne”]Ak bude treba, pošleme dokumenty na podpis aj online alebo kuriérom.[/processb][processb number=”4.” title=”Hotovo. Šetríme Váš čas”]Dokumenty odošleme poisťovacej spoločnosti a informujeme vás o aktivácii.[/processb][cta1 icon=”medkit” btntext1=”Chcem Porovnať” btnlink1=”https://novamy.eu/kalkulacka-kasko/” style=”style1″]Podrobnejšie porovnanie poisťovní[/cta1]

Pri vzniku nejakej nepredvídateľnej udalosti v súvislosti s vaším vozidlom (krádež vozidla, škoda spôsobená živelnou udalosťou, atď.) vám PZP nestačí. Zabezpečuje totiž len úhradu škody, ktorú vodič vozidla spôsobil svojím vozidlom inému účastníkovi nehody. V prípade ak spôsobíte nehodu, pri ktorej poškodíte aj svoje auto, z vašej zákonnej poistky sa uhradí len škoda na druhom vozidle. Opravu vášho auta alebo kúpu nového si budete musieť zaplatiť vy sami.

Práve havarijné poistenie zabezpečuje úhradu škody aj na vašom vozidle spôsobenú kýmkoľvek (vami alebo inou osobou). Kryje takisto aj iné vážne riziká – krádež, vandalizmus, poškodenie živelnou udalosťou, úraz/smrť vodiča alebo spolucestujúcich a iné.

Ideálne je rozhodovať sa o poistení ešte pred kúpou automobilu. Klient by mal zvážiť kde býva, aké má možnosti parkovania, či bude často jazdiť do zahraničia a pod., proti ktorým rizikám svoj automobil dá poistiť a ktoré riziká môže z poistenia vylúčiť. Je dobré sa poradiť s naším poradcom alebo konzultovať rôzne produkty havarijného poistenia prakticky od všetkých poisťovní na trhu na internetovom portáli www.novamy.eu. Neodporúčame riadiť sa pri výbere len výškou poistného.

Spoluúčasť je miera vášho podielu na náhrade škody v prípade poistnej udalosti. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti. Táto je väčšinou stanovená v percentách a v minimálnej výške v eurách. V zásade platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie je poistné plnenie zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti. V tomto prípade ale musíte mať k dispozícii vyššiu finančnú hotovosť – pre prípad poistnej udalosti – na krytie opráv alebo nákup nového vozidla nad výšku vašej spoluúčasti.

Auto na leasing nemôže opustiť predajňu bez havarijného poistenia. Je to jedna z podmienok, ktoré majú všetky leasingové spoločnosti. Preto je väčšinou poistenie už zahrnuté v cene leasingu alebo si klient môže uzatvoriť poistenie priamo v predajni. Možnosti sú partnerská poisťovňa; dohoda s poradcom, ktorý príde poistiť automobil do predajne v čase kúpy alebo si ho klient uzatvorí cez internet.

[cta2 btntext1=”Online” btnlink1=”https://novamy.eu/kalkulacka-kasko/” btntext2=”Telefón” btnlink2=”https://novamy.eu/kontakt/” style=”style2″]Vybavíme všetko za Vás. Vyberte si založenie online alebo telefonicky.[/cta2]
[heading text=”Havarijné poistenie” tag=”h2″]

Čo je potrebné vedieť pri výbere havarijného poistenia, nazývaného aj KASKO poistenie? Výška havarijnej poistky závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu zvolenej poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Pri havarijnom poistení si spoluúčasť môžete vybrať podľa vlastného uváženia. V online porovnaní havarijného poistenia sú zahrnuté všetky akcie, zľavy a bonusy poisťovní, na ktoré má poistník uvedený v kalkulačke aktuálne nárok.

[heading text=”Riziká kryté havarijným poistením” tag=”h2″]

Havarijné poistenie je poistná ochrana vášho auta, ktorá v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy kryje škody na motorovom vozidle. Tie môžu vzniknúť nasledovnými udalosťami: – poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho obvyklej výbavy v dôsledku havárie náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom; – poškodenie v dôsledku živelnej udalosti (krupobitie, požiar, záplava, víchrica, pád stromu); – krádež vozidla alebo jeho častí; – vandalizmus, lúpežné prepadnutie

[heading text=”Územná platnosť KASKO poistenia” tag=”h2″]

Krytie vzniknutých škôd sa svojou územnou platnosťou vzťahuje na územie dojednané v poistnej zmluve. Pri ponukách havarijného poistenia vypočítaných na našom portáli je možné zvoliť ako územnú platnosť poistenia geografické územie Európy alebo len  územie Slovenskej republiky. Odporúčame však zvoliť si územnú platnosť poistenia na celé geografické územie Európy.

[heading text=”Spoluúčasť v havarijnom poistení” tag=”h2″]

Ak sa havarijné poistenie uzatvára so spoluúčasťou, jej výška je uvedená v poistnej zmluve. Dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Dohodnutá výška pre spoluúčasť sa vždy odpočítava z poistného plnenia.

Pri poistnej udalosti, pri ktorej je výška škody nižšia ako dohodnutá spoluúčasť pre havarijné poistenie, poisťovňa poistné plnenie neposkytuje. Pre motorové vozidlá do 3,5 t si na našej stránke môžete vybrať z nasledovných spoluúčastí:

  • 5%, min. 66 EUR
  • 5%, min. 150/165 EUR
  • fixne 250 EUR
  • 10%, min. 330 EUR
  • bez spoluúčasti

Platí zásada, že nižšia spoluúčasť je pre poisteného výhodnejšia, no zároveň je havarijné poistenie s nižšou spoluúčasťou drahšie.

[heading text=”Ako určiť novú poistnú sumu – cenu poistenia” tag=”h2″]

Základom pre výpočet havarijného poistenia je aktuálna cena vozidla, ktorá sa stanoví nasledovne:

  • naša aplikácia pre online KASKO určí na základe oceňovacieho programu Eurotax novú cenu vozidla, založenú na základe zvoleného modelu vozidla a jeho výbavy,
  • u nového vozidla (ešte nezaradeného do prevádzky), zakúpeného v predajniach SR, ako aj u vozidiel do 3 rokov veku je možné určiť poistnú sumu na základe daňového dokladu (faktúry) od oficiálneho importéra alebo ním povereného predajcu (nie cena z autobazáru). Pre účely poistenia sa pod novou cenou vozidla rozumie cena z faktúry bez zliav, ktoré už uplatnil predajca vozidiel.
[heading text=”Platenie poistného za havarijné poistenie” tag=”h2″]

Havarijné poistenie môžete platiť ročne, v polročných alebo štvrťročných splátkach. V závislosti od poisťovne je možné platiť bez navýšenia ceny alebo s prirážkou za polročnú splátku.

[heading text=”Čo získate uzavretím havarijného poistenia?” tag=”h2″][processb number=”1.” title=”porovnanie cien havarijného poistenia”][/processb][processb number=”2.” title=”vždy aktuálne ceny vrátane bonusov a zliav”][/processb][processb number=”3.” title=”krytie rizík havárie, pôsobenia živlov, krádež a vandalizmus”][/processb][processb number=”4.” title=”uzatvorenie poistnej zmluvy ONLINE”][/processb][processb number=”5.” title=”bez nutnosti podpisu”][/processb][processb number=”6.” title=”poistenie vzniká zaplatením poistného a vykonaním vstupnej obhliadky”][/processb][processb number=”7.” title=”vstupnú obhliadku zabezpečí náš technik na vami určenom mieste”][/processb]
[cta2 btntext1=”Email” btnlink1=”/kontakt/” btntext2=”Mobil” btnlink2=”/kontakt/” style=”style2″]Chcete sa stretnúť osobne? Nechajte nám email alebo mobilne číslo a my sa vám ozveme. [/cta2]