[heading text=”Získajte zľavu až 50%” tag=”h2″ align=”center”]
[heading text=”Poistenie nehnuteľnosti ” tag=”h3″ align=”center”]
[heading text=”Poistenie domácnosti” tag=”h3″ align=”center”]
[heading text=”Ako získate ponuku?” tag=”h2″ align=”center”][processb number=”1.” title=”Vyplňte základné informácie”]Vyberte z možností Založenie alebo Zmena poistenia a doplňte základné informácie.[/processb][processb number=”2.” title=”Údaje spracujeme”]Údaje spracujeme, všetko pripravíme a pošleme Vám na mail potrebné informácie.[/processb][processb number=”3.” title=”Rýchlo a bezpečne”]Ak bude treba, pošleme dokumenty online alebo kuriérom na podpis.[/processb][processb number=”4.” title=”Hotovo. Šetríme Váš čas”]Dokumenty odošleme do spoločnosti a informujeme Vás o aktivácii.[/processb][cta1 icon=”medkit” btntext1=”Porovnanie” btnlink1=”https://novamy.eu/kalkulacka-nehnutelnost-a-domacnost/” style=”style1″]Porovnanie poistenia Nehnuteľnosť a Domácnosť.[/cta1]

Poistenie majetku sa člení na dva základné typy poistenia – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Každý vlastník nehnuteľnosti – či už domu, bytu, nebytového priestoru alebo inej stavby – by mal myslieť na riziká, ktoré sa s ich vlastníctvom spájajú a zabezpečiť ich ochranu uzatvorením vhodného typu poistenia.

Poistenie nehnuteľnosti je určené na zabezpečenie rôznych typov nehnuteľností proti živelným pohromám a ďalším možným rizikám, akými sú napríklad vandalizmus, vlámanie či poškodenie stavby. Poistenie nehnuteľnosti má zabezpečiť, že poistenému budú v prípade poistnej udalosti vyplatené peňažné prostriedky na odstránenie škôd vzniknutých na majetku, na ktorý bolo toto poistenie uzatvorené.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára spravidla pre:

 • rodinné domy (vrátane vedľajších objektov ako napr. garáž, plot a pod.)
 • byty a bytové domy
 • nebytové priestory
 • rekreačné objekty (napr. chaty, chalupy a pod.)
 • objekty vo výstavbe

Medzi najčastejšie uzatvárané typy poistenia nehnuteľnosti patria poistenie domu, poistenie bytu a poistenie bytového domu.

Existuje hneď niekoľko rizík, na ktoré je možné poistenie nehnuteľnosti uzatvoriť.

Vo všeobecnosti sa poistenie nehnuteľnosti uzatvára, aby chránilo váš majetok pred:

 • požiarom
 • výbuchom
 • úderom blesku
 • záplavami a povodňami
 • pádom stromu
 • víchricou
 • nárazom vozidla
 • vlámaním
 • vandalizmom

Poistenie nehnuteľnosti a rozsah jeho poistného krytia však vždy závisí od konkrétnej poisťovne a jej poistného portfólia. V praxi to znamená, že každá poisťovňa môže poskytovať viacero poistných produktov zameraných na určitú oblasť či riziko, no rovnako je možné jednotlivé riziká kombinovať podľa potreby klienta.

Uzatvárajte si preto poistenie nehnuteľnosti až po dôkladnom zvážení a posúdení jednotlivých poistných rizík!

Väčšin z nás ešte stále považuje poistenie nehnuteľnosti za zbytočné plytvanie peniazmi. Málokto si však uvedomuje, že možností ako stratiť strechu nad hlavou je nespočetné množstvo, a že podobná situácia môže postretnúť každého.

Poistenie nehnuteľnosti pritom nemusí byť ani drahé ani zbytočné! Stačí si dôsledne premyslieť, čo chcete poistiť a koľko ste ochotní investovať. Výška poistného totiž závisí od:

 • výšky poistnej čiastky
 • rozsahu poistného krytia
 • typu poistenej nehnuteľnosti

Okrem týchto troch faktorov môže na cenu poistného vplývať aj spôsob uzatvorenie poistenia – poistenie na novú alebo časovú hodnotu, prípadne rôzne poskytnuté zľavy.

Ak si nie ste istý, v akej výške by mala byť poistná suma stanovená, kontaktujte nás.

Ak si chcete vypočítať, koľko Vás vyjde poistenie nehnuteľnosti, vyskúšajte našu online kalkulačku.

Popri poistení nehnuteľnosti sa odporúča mať uzatvorené aj poistenie domácnosti.

Poistenie domácnosti predstavuje jeden z najkomplexnejších druhov poistenia, ktoré zahŕňa okrem základného balíka aj množstvo pripoistení a nadštandardných krytí. V praxi to znamená, že si môžete poistiť čokoľvek a v akomkoľvek rozsahu, ak si za to zaplatíte. Pred tým, ako však poistenie domácnosti uzatvoríte, je potrebné dohodnúť jednotlivé poistné podmienky.

Keď sa povie poistenie domácnosti, zvyčajne sa myslí poistenie všetkého majetku v dome či byte. Tento majetok je často vystavený mnohým rizikám, pričom sa vo všeobecnosti rozlišujú dva základné typy: riziko krádeže a lúpeže vecí v poistenej domácnosti a riziko živelnej skazy. Obe tieto skupiny rizík sú v rôznom rozsahu poistiteľné. Alebo v rámci základného balíka poistenia domácnosti alebo jeho ďalších pripoistení. Rozsah krytia jednotlivých rizík závisí vždy od konkrétnej poisťovne!

Vo všeobecnosti možno povedať, že základný balík poistenia domácnosti najčastejšie kryje také riziká, ako sú:

 • požiar
 • výbuch
 • blesk
 • zrútenie lietadla alebo jeho častí
 • víchrica a krupobitie (ľadovec)
 • zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
 • zosuv alebo zrútenie lavín
 • zemetrasenie
 • tiaž (ťarcha) snehu alebo námrazy
 • povodeň a záplava
 • zadymenie
 • nadzvuková vlna
 • pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov
 • atmosferické zrážky
 • voda z vodovodného potrubia
 • náraz vozidla
 • odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež
 • vandalizmus

Poistenie domácnosti je možné rozšíriť aj o rôzne pripoistenia. Tie môžu zahŕňať:

 • skrat elektromotora – elektrický skrat, zhorenie motora v domácich spotrebičoch
 • poistenie automatickej práčky pre prípad jej pokazenia z akýchkoľvek príčin
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členom domácnosti
 • poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin
 • poistenie bicyklov mimo bytu

Okrem základného poistenia domácnosti a pripoistení je možné u niektorých poisťovní získať aj nadštandardné krytie, ktoré sa môže vzťahovať napríklad na:

 • vodu z akvária, klimatizačného zariadenia, zo solárnych vykurovacích zariadení, vodných postelí a pod.
 • lom rúrok (prasknutie potrubia)
 • nepriamy úder blesku, prepätie
 • výpadok elektrickej energie
 • atmosférické zrážky
[cta2 btntext1=”Online” btnlink1=”https://novamy.eu/kalkulacka-nehnutelnost-a-domacnost/” btntext2=”Telefón” btnlink2=”https://novamy.eu/kontakt/” style=”style2″]Vybavíme všetko za Vás. Vyberte si založenie online alebo telefonicky.
[/cta2]
[heading text=”Poistenie domácnosti” tag=”h2″]

Pod pojmom poistenie domácnosti sa myslí poistenie vnútorného vybavenia domácnosti. Spadá sem napríklad poistenie nábytku, elektroniky, spotrebičov, vzácnych predmetov, starožitností, ale napríklad aj cenností či finančnej hotovosti.

Toto poistenie sa vzťahuje na krytie škôd spôsobených živelnými udalosťami, vlámaním, krádežou, vandalizmom ale aj iným poškodením, napríklad vodou z vodovodných potrubí alebo zadymením. Poistenie kryje aj prípady rozbitia skla na oknách.

Poistenie domácnosti je dobrovoľné a neviaže sa napríklad k hypotéke. Cena tohto poistenia závisí od hodnoty poisteného vybavenia domácnosti. Naopak, nezáleží až tak od toho, či ide o poistenie domácnosti bytu, domu alebo iného typu nehnuteľnosti.

[heading text=”Poistenie stavby” tag=”h2″]

Poistenie stavby sa vzťahuje na poistenie konkrétnej stavby a zahŕňa krytie škôd na jej stavebných častiach. Takto sa poisťujú najmä rodinné domy či garáže, ale poistenie môže zahŕňať aj byty, altánky, oplotenie alebo bazén.

V tomto prípade kryje poistenie škody spôsobené živelnými udalosťami, vandalizmom, krádežou, zadymením, zosuvom pôdy, lavínou, ale napríklad aj pádom lietadla a inými „exotickými“ činiteľmi. Poistiť sa dá aj rozostavaná stavba.

Na rozdiel od poistenia domácnosti, poistenie stavby ako nehnuteľnosti je pri hypotéke povinné. Banky totiž vyžadujú, aby nehnuteľnosť, ktorou ručíte za hypotéku, bola poistená a vinkulácia poistky bola v prospech banky.

Poistenie nehnuteľnosti je dobrovoľným typom neživotného poistenia. Aj napriek množstvu živelných pohrôm a neočakávaných udalostí, ktorých sme ešte aj dnes svedkami, je toto poistenie stále podceňované a zanedbávané!

Ak chcete pre seba a svoju rodinu získať pocit bezpečia a istoty, uzatvoriť si poistenie nehnuteľnosti je jednou z možností. Prostredníctvom tohto poistenia totiž:

 • investujete do ochrany životne dôležitej hodnoty – strechy nad hlavou
 • chránite rodinný rozpočet pred neočakávanými a nepredvídateľnými finančnými nákladmi

Vhodné poistenie nehnuteľnosti môže ochrániť váš dom pred nespočetným množstvom rizík a vám tak pomôcť udržať si požadovanú kvalitu vášho bývania!

Poistenie domácnosti, podobne ako všetky ostatné druhy poistenia, je určené na to, aby:

 • chránilo váš majetok pred viacerými rizikami
 • chránilo majetok tretích osôb pred škodou, ktorú im môžete spôsobiť
 • chránilo vás a vašu domácnosť pred neočakávanými finančnými nákladmi spojenými so vzniknutou škodou

Dnes sa dá poistiť prakticky čokoľvek. Dôležité je však vedieť, čo si chcete a potrebujete poistiť a aká je hodnota daného majetku. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu alebo domu, pokiaľ sú uvedené v poistných podmienkach. Môže pritom ísť nielen o nábytok a elektroniku, ale aj o predmety historickej či inej hodnoty.

Nech už poisťujete čokoľvek, dôležitý je predovšetkým rozsah poistného krytia. Pri uzatváraní poistenia domácnosti je preto dôležité pozorne si preštudovať zmluvné podmienky. Každá poisťovňa totiž poskytuje poistenie domácnosti s rozličným rozsahom poistného krytia.

[cta2 btntext1=”Email” btnlink1=”/kontakt/” btntext2=”Mobil” btnlink2=”/kontakt/” style=”style2″]Chcete sa stretnúť osobne? Nechajte nám email alebo mobilne číslo a my sa vám ozveme.
[/cta2]