[heading text=”Ak niečo potrebujete vedieť o životnom poistení, v prehľade najčastejšie kladených otázok nájdete všetky základné informácie.” tag=”h3″ align=”center”]

Väčšina životných poistení sa vzťahuje na prípad dožitia sa určitého veku a prípad smrti. V závislosti od typu poistenia sa nimi môžu kryť aj závažné ochorenia, invalidita, atď. Úlohou poistenia vo všeobecnosti je poskytnúť finančné zabezpečenie v prípade náhodnej a nečakanej udalosti. O žiadnom z uvedených prípadov sa nedá s istotou vopred povedať, či a kedy nastanú. Ak sú predmetom poistenia, nazývame ich poistné udalosti. Okrem toho, že životné poistenie slúži ako finančná istota v prípade nepríjemných udalostí, môže predstavovať aj istú formu zhodnocovania prostriedkov. Takýmito produktmi sú napríklad investičné životné poistenie, kapitálové životné poistenie a dôchodkové životné poistenie.

V prípade smrti poisteného vyplatí poisťovňa poistnú sumu oprávnenej osobe. Výhodou poistenia je, že oprávnenú osobu, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na plnenie, je možné určiť vopred – priamo v poistnej zmluve. Pokiaľ v čase smrti poisteného nie je oprávnená osoba určená alebo nenadobudla právo na plnenie, nadobúdajú toto právo na plnenie osoby určené ustanovením § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka (manžel, manželka, deti, rodičia).

Pri kapitálových životných poisteniach je v prípade dožitia sa stanoveného veku poistenému vyplatená stanovená suma a navyše aj priznaný podiel na výnosoch.

Na takúto situáciu sú výhodné variabilné životné poistenia. Poistený môže v prípade akejkoľvek zlej finančnej situácie prerušiť platenie poistného a následne ho obnoviť alebo si v prípade potreby znížiť či zvýšiť výšku poistného, ako i výšku poistnej sumy. V praxi to znamená, že ak napríklad poistený stratil prácu alebo ide o ženu (rodiča), ktorá ide na materskú dovolenku, jednoducho platenie poistného preruší a obnoví ho po opätovnom zamestnaní sa.

V zmysle Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky poistné plnenie nepatrí do dedičstva po poručiteľovi. V prípade smrti poisteného je prvoradý údaj o oprávnených osobách uvedený v poistnej zmluve. Ak v čase poistnej udalosti nie je oprávnená osoba v poistnej zmluve určená, postupuje poisťovňa podľa Občianskeho zákonníka a poistné plnenie nadobudnú tieto osoby:

  1. manžel alebo manželka poisteného, ak ich niet,
  2. deti poisteného, ak ich niet,
  3. rodičia poisteného, ak ich niet,
  4. osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, ak ich niet, dediči poisteného.

Klient má v poistnom návrhu možnosť uviesť, či chce poistné plnenie vinkulovať na bankový účet do plnoletosti maloletej osoby alebo vyplatiť do rúk zákonného zástupcu v prospech maloletej oprávnenej osoby. Poisťovňa potom postupuje v súlade s týmto vyhlásením.

Možnosť existuje len pre klientov, ktorí majú k životnému poisteniu zakúpené “Pripoistenie pre prípad oslobodenia od platenia poistného”, resp. “Pripoistenie v prospech detí” v prípade, že takéto pripoistenia daná poisťovňa ponúka. Klient musí byť najmenej 6 mesiacov neschopný vykonávať akékoľvek zamestnanie prinášajúce zisk alebo zárobok. Klienta poisťovňa oslobodí od prvého poistného nasledujúceho po začiatku takejto neschopnosti. Oslobodenie ukončí po ukončení takejto neschopnosti, t.j. dátum splatnosti poistného, od ktorého ho má poisťovňa oslobodiť, musí spadať do obdobia tejto neschopnosti. Ak klient už zaplatil poistné, od ktorého mohol byť oslobodený, toto poistné mu poisťovňa vráti. Oslobodenie sa vzťahuje len na neschopnosť pracovať z dôvodu choroby, resp. úrazu, ktoré nastali až po začiatku poistenia.

Pojem “trvalá invalidita následkom úrazu” znamená telesné poškodenie poisteného v zmysle poistných podmienok úrazového poistenia/pripoistenia danej poisťovacej spoločnosti – tento pojem nie je zväčša úplne totožný s pojmom “invalidita” používaným v sociálnom zabezpečení. Pod trvalou invaliditou následkom úrazu sa myslí buď anatomická alebo funkčná strata, nie napr. estetické vady. Anatomické straty sa môžu ohodnotiť takmer hneď po úraze, funkčné straty až po uplynutí 365 dní od úrazu.

V prípade tradičných produktov životného poistenia (jedná sa predovšetkým o kapitálové životné poistenie) sa pri dojednaní poistenia stanoví výška poistného a výška poistnej sumy, pričom tieto hodnoty poisťovňa garantuje počas celého trvania poistenia. Na to, aby poisťovňa mohla tieto garantované záväzky splniť, musí vytvárať príslušné matematické rezervy a zhodnocovať ich podľa technickej úrokovej miery uvedenej na poistke. Inými slovami, v prípade tradičných produktov životného poistenia, poisťovňa garantuje zhodnocovanie finančných prostriedkov klientov technickou úrokovou mierou (tzv. TÚM).

Ak poisťovňa zhodnotí matematické rezervy vyššou úrokovou mierou ako je technická úroková miera, klient získava časť príjmu z investícií – podiel na výnose. Podiel na výnose sa začína tvoriť na konci kalendárneho roku, ktorý nasleduje po prvom výročí začiatku poistenia. Základom pre jeho stanovenie je investovaná matematická rezerva. Podiel na výnose je pripočítaný na účet klienta ku koncu každého kalendárneho roku. Nárok na podiel na výnose u väčšiny poisťovní vzniká v deň tretieho výročia dňa dojednaného ako začiatok poistenia.

[cta1 icon=”medkit” btntext1=”Chcem porovnať” btnlink1=”https://novamy.eu/kalkulacka-poistenie-dospeli/” style=”style1″]Podrobnejšie porovnanie poisťovní[/cta1]
[heading text=”Rizikové poistenie” tag=”h3″ align=”center”][cinfo icon=”medkit” style=”style4″]

Rizikové životné poistenie je druhom poistenia, v ktorom si platíte výlučne len poistenie rizík (úraz, choroby, smrť a iné), nezahŕňa žiadnu sporiacu časť.

[/cinfo]

[heading text=”Životné poistenie” tag=”h3″ align=”center”][cinfo icon=”medkit” style=”style4″]

Životné poistenie je jeden z produktov, na ktorý by mal myslieť každý človek. Poistením je možné získať zabezpečenie a finančnú pomoc pre seba aj svoju rodinu v prípade vážnych a neočakávaných životných udalostí. Obsahuje poistenie rizík a aj sporiacu časť.

[/cinfo]

[heading text=”Úrazové poistenie” tag=”h3″ align=”center”][cinfo icon=”medkit” style=”style4″]

Riziko úrazu na nás striehne každý deň. Či už máte dieťa, ktoré všetci volajú “živým striebrom” alebo sa obávate úrazu vy, môžete si vybrať z našej ponuky úrazového poistenia. Toto poistenie obsahuje len poistenie úrazov.

[/cinfo]

[cta2 btntext1=”Online” btnlink1=”https://novamy.eu/kalkulacka-poistenie-dospeli/” btntext2=”Telefón” btnlink2=”https://novamy.eu/kontakt/” style=”style2″]Vybavíme všetko za Vás. Vyberte si založenie online alebo telefonicky.[/cta2]
[heading text=”Prečo uzatvoriť poistenie?” tag=”h2″]

Životné poistenie má za cieľ zabezpečiť seba a svojich blízkych pre prípady, ktoré by mohli ohroziť príjem a finančnú stabilitu. Ide napríklad o smrť, vážnu chorobu, úraz, invaliditu alebo iné okolnosti ohrozujúce schopnosť dosahovať a udržať si príjem.

Rizikové poistenie je vhodné pre všetkých tých, ktorí chcú kryť seba alebo svojich blízkych, ale chcú sa vyhnúť zároveň sporivej časti.

[heading text=”Poistenie je vhodné, ak chcete:” tag=”h2″ align=”center”]
[cinfo icon=”child” title=”Finančne chrániť a zabezpečiť svoju rodinu” style=”style2″][/cinfo]
[cinfo icon=”car” title=”Poistiť splátky, napríklad hypotéky, úveru, leasingu,…” style=”style2″][/cinfo]
[cinfo icon=”heartbeat” title=”Pokryť výdaje pri chorobe alebo úraze” style=”style2″][/cinfo]
[heading text=”Ako získate ponuku?” tag=”h2″][processb number=”1.” title=”Vypíšte základne informácie”]Vyberte z možností Založenie alebo Zmena poistenia a doplňte základné informácie.[/processb][processb number=”2.” title=”Vaše údaje spracujeme”]Údaje spracujeme, všetko pripravíme a pošleme Vám na mail potrebne informácie.[/processb][processb number=”3.” title=”Rýchlo a bezpečne”]V prípade potreby pošleme dokumenty online alebo kuriérom na podpis.[/processb][processb number=”4.” title=”Hotovo. Šetríme Váš čas”]Dokumenty odošleme do spoločnosti a informujeme Vás o aktivácii.[/processb]
[cta2 btntext1=”Email” btnlink1=”/kontakt/” btntext2=”Mobil” btnlink2=”/kontakt/” style=”style2″]Chcete sa stretnúť osobne? Nechajte nám email alebo mobilné číslo a my sa vám ozveme.
[/cta2]